Konkurs Jestem EKO

jestem ekoZapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy! Zobacz jaka wiadomość wyrośnie na Twojej roślince i prześlij nam jej zdjęcie na adres konkurs@jestemeko24.pl.

 

 

 

 

Notes FRONT - konkurs LV

 

Regulamin Konkursu „ Jestem EKO z L’arbre vert”

§ I Organizacja Konkursu

1.Konkurs organizowany jest przez:  Brand Distribution LTD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Białymstoku, 15-102 Białystok, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 5, NIP: 542-322-39-97 REGON 200677877, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000411387 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana w treści Regulaminu Organizatorem).

2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani żadną inną grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zarządzany ani współorganizowany z portalem społecznościowym Facebook, na którym mogą być udostępniane prace konkursowe w czasie trwania konkursu na fanpage Jestem eko 24.pl (https://www.facebook.com/jestemeko24)

§ II Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, która spełnia łącznie następujące warunki:

• jest osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych;

• jest Użytkownikiem Facebook, posiadającym swoje osobiste konto założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Facebook;

• osobiste konto Użytkownika na Facebook ma ustawienia publiczne;

• spełnia wymogi niniejszego Regulaminu.

Spełniająca powyższe warunki osoba uczestnicząca w konkursie zwana jest w treści Regulaminu Uczestnikiem.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakie uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich z w/w osobami.

§ III Przebieg Konkursu

1. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 09.06.2014 do 31.12.2014.

2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatora.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a. wysłać zdjęcie wyhodowanej roślinki z wiadomością, otrzymanej za zakup 2 lub więcej produktów marki L’arbre vert na adres mailowy konkurs@jestemeko24.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adres e-mail i telefonu kontaktowego.

4. Przy przystąpieniu do Konkursu, jego Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

5. Zadanie w ramach Konkursu polega na wysłaniu przez Uczestnika fotografii (Utworu), o której mowa w punkcie 3a powyżej, na adres konkurs@jestemeko24.pl, przy czym Utwór musi pod rygorem usunięcia z konkursu:

a) być pracą autorską,

b) przedstawiać zdjęcie roślinki z widocznym opakowaniem z logo L’arbre vert.

Ostateczną decyzję co do spełniania warunku określonego w § III ust. 5  podejmuje Organizator.

6. Każdy uczestnik może przesłać kilka fotografii otrzymanej roślinki lub kuponu rabatowego w ramach jednego zgłoszenia do konkursu, w każdym miesiącu jego trwania.

7. Przesłane przez Uczestników Utwory będą prezentowane na fanpage Jestem eko 24.pl  (https://www.facebook.com/jestemeko24)

8. Poprzez wysłanie Utworu Uczestnik oświadcza, że:

a) jest wyłącznym autorem zdjęcia i przysługują mu prawa autorskie do Zdjęć;

b) zdjęcie nie narusza praw autorskich osób trzecich;

c) zdjęcie nie było wcześniej publikowane ani nie zdobyło nagród w żadnym innym konkursie fotograficznym.

9. Uczestnik przenosi na Organizatora całość praw majątkowych do prac przesłanych w ramach Konkursu na wszystkich znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich będzie skuteczne po wysłaniu pełnego zgłoszenia konkursowego na adres mailowy Organizatora podany w pkt. 3a i 5 powyżej.

10.  Na mocy niniejszego regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo do bezterminowego i bez ograniczeń terytorialnych korzystania z prac otrzymanych w ramach Konkursu na zasadach wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania prac zrealizowanych w ramach zlecenia, tj. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy prac, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, także na potrzeby promocji i reklamy;

b) rozpowszechniania prac tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie i prezentowanie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także za pomocą cyfrowych środków przekazu, w Internecie, a także na potrzeby promocji i reklamy.

c) decydowania o celu, sposobie, miejscu, czasie wykorzystania utworów w dowolnych celach reklamowych w granicach obowiązującego prawa.

§ IV Nagrody

1.W Konkursie zostanie wyłonionych 7 zwycięzców – po 1 zwycięzcy w każdym miesiącu trwania konkursu.

2.Nagrodami w konkursie są zestawy produktów marki L’arbre Vert. W każdym zestawie znajdują się dwa wybrane przez Organizatora produkty marki L’arbre vert.

3.Nagroda rzeczowa nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych (zwanych Wyróżnieniem).

5.O przyznaniu Nagród w Konkursie zadecyduje Komisja Konkursowa. Dokonując oceny Utworów Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: estetykę wykonania zdjęcia, pomysłowość Uczestników w aranżacji zdjęcia, zgodność Utworu z wymaganiami Organizatora.

6.Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w każdy ostatni, roboczy dzień miesiąca na fanpage Jestem eko 24.pl  (https://www.facebook.com/jestemeko24) poprzez podanie nazwy/imienia i nazwiska użytkownika, którymi posługują się nagrodzeni Uczestnicy na portalu Facebook. Z każdym ze zwycięzców, w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, skontaktuje się Organizator w celu uzyskania danych  teleadresowe niezbędnych do przesłania nagrody. Wysyłka lub odbiór ( wg wyboru Uczestnika) nastąpią w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania przez Uczestnika danych niezbędnych do przesłania nagrody.

§ V Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na fanpage Jestem eko 24.pl  (https://www.facebook.com/jestemeko24) i stronie internetowej www.jestemeko24.pl

2. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w Utworach przesłanych przez Uczestników Konkursu.

3. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie przez Organizatora przesłanych przez niego materiałów na fanpage Jestem eko 24.pl  (https://www.facebook.com/jestemeko24). Powyższe uprawnienie uznaje się za nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i terytorialnie licencję niewyłączną.

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż jest autorem zdjęć i przysługuje mu do tych prac pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90,poz. 631 ze zm.).

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do przesłanych zdjęć.

6. Poprzez przesłanie odpowiedzi uczestnik wyraża zgodę na:

a) wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

b) przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagrody zwycięzcy. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji Konkursu w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzcy Konkursu.

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgodny na opublikowanie imienia i nazwiska oraz Utworu na fanpage Jestem eko 24.pl (https://www.facebook.com/jestemeko24) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu.

9. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na adres: konkurs@jestemeko24.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

10. Reklamację będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, lub mailem, o ile przy zgłoszeniu reklamacyjnym poda taki adres i wyrazi zgodę na otrzymanie odpowiedzi na reklamację w tej formie.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.